صدور ۹ رای قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشهد

همچنین پارسال ۲۰۰ ساختمان در مرحله اسکلت در مناطق ۱۳ گانه مشهد با دستور قضایی تخریب شد و حدود 800 بنا و دیوارهای خطری بدون استحکام برچیده شد.

مسعود ایاز گفت: از ابتدای امسال چهار هزار و 500 پرونده در این کمیسیون برای 23 درصد از این تعداد، رای جریمه و برای 20 درصد نیز رای قلع صادر شده است.

مجموعه ماده ۱۰۰ شهرها دارای شخصیت های حقوقی مجزا از شهرداری هستند اما محل استقرار این کمیسیون ها در شهرداری است. این کمیسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری و اعضای تشکیل دهنده آن را نمایندگان وزارت کشور، دادگستر، شورای اسلامی شهر و شهرداری تشکیل می دهند که در این بین، نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای توضیحات در جلسات این جلسه حاضر است. می شود.منبع سال گذشته 18 هزار مِلک در کمیسیون یکصد شهرداری مشهد بررسی و از این تعداد برای سه هزار و صد ملک رای تخریب و 800 فقره از این تعداد اجرا شده و بقیه نیز در دست پیگیری است.

مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد گفت: تخلفات بدون پروانه بیشتر به مناطق پیرامونی و حاشیه شهر و پیشروهای طولی مربوط به مناطقی است.