با این گزارش دریابید که چگونه بازاریابان برای برنده شدن در سال 2023 برنامه ریزی می کنند

بازاریابان باید در اولین بار به درستی کارها را انجام دهند، به خصوص در یک بازار نامشخص. اما برای انجام این کار، آنها به بینش و داده های دقیقی نیاز دارند تا حرکت های رقابتی و روندهای بازار را پیش بینی کنند.

تحقیقات جدید در مورد چگونگی استفاده از اطلاعات بینش برای مهم کردن هر کمپین، راه اندازی و ابتکار برند در یک بازار نامشخص

گزارش را دریافت کنید و کشف کنید:

  • چگونه بازاریابان برای مقابله با رقابت فزاینده و فشارهای بازار در سال 2023 برنامه ریزی می کنند
  • جایی که بازاریابان فرصت هایی را برای نشان دادن ارزش به رهبری و سازمان خود از دست می دهند
  • چرا 41 درصد از بازاریابان می گویند که هماهنگی با نیازهای بازار برای آنها چالش برانگیز است – و برای تغییر آن چه کاری می توانند انجام دهند
  • 5 لیست برتر از آنچه بازاریابان می گویند برای موفقیت شغلی مهم است

دانلودمنبع