بستن شکاف تجربه مشتری

6 رکن تعالی عملیات محتوا.

با توجه به تعداد روزافزون و در حال رشد کانال ها و نقاط تماس، ارائه یک تجربه یکپارچه هرگز به این چالش نبوده است. یکی از پیامدهای این وضعیت افزایش شکاف بین محتوای موجود و نیاز به ارائه یک تجربه به یاد ماندنی است.

دانلودمنبع در دنیایی که سفر مشتری پیچیده‌تر از همیشه است، برای بازاریابان مهم است که به یاد داشته باشند که همه نقاط تماس برابر ایجاد می‌شوند و نیاز دارند که هم مشتریان را خوشحال کنند و هم درگیر کنند – صرف نظر از کانال.