ایمیل مارکتینگ خود را امتحان کنید

با قوانین ایمیل مارکتینگ خود بازی کنید.

راهنمای ما را بخوانید و 16 قانون بازاریابی ایمیلی را که اگر می‌خواهید تأثیر زیادی بر مخاطبان خود داشته باشید، باید به چالش بکشید، کشف کنید.

دانلودمنبع

وقتی صحبت از بازاریابی ایمیلی به میان می‌آید، قوانینی وجود دارد – اما این بدان معنا نیست که پیروی از آن‌ها به نتایج مورد نظر شما می‌رسد.

قوانینی مانند ثابت نگه داشتن ارتباط ایمیل و حرفه ای بودن یا اجتناب از ارسال بیش از یک ایمیل در روز قدیمی هستند. این بدان معناست که آزمایش این قوانین می تواند منجر به موفقیت برای کسب و کار خاص شما شود.