باز کردن پتانسیل تولید سرنخ تماس های تلفنی

برای آشنایی با نقش تماس‌های تلفنی در تولید سرنخ و چگونگی افزایش بازگشت سرمایه (ROI) تلاش‌های بازاریابی خود با تماس، راهنمای آن را دانلود کنید.

راهنمای نهایی برای نقش تماس های تلفنی در نسل پیشرو

از این راهنما، یاد خواهید گرفت:

  • چگونه تعداد تماس های فروش خروجی و ورودی را افزایش دهیم
  • چگونه نتایج کمپین های بازاریابی خود را با ردیابی تماس و تجزیه و تحلیل تماس اندازه گیری کنید
  • بازاریابی کلیک به تماس چیست و چگونه آن را در شرکت خود پیاده سازی کنید
  • بهترین شیوه ها و مطالعات موردی در مورد استفاده موثر از تماس های تلفنی برای تولید سرنخ.

دانلودمنبع

کارشناسان CallPage این راهنما را بر اساس تجربیات بیش از 1500 شرکت با استفاده از راه حل های اتوماسیون تماس و ردیابی خود ایجاد کردند.