بینش برای ارتباط با Gen Z از طریق بازاریابی سازنده

در این وایت پیپر جدید، LTK Insights یافته های این مطالعه را با توصیه های مهم برای توسعه یک استراتژی بازاریابی موثر به اشتراک می گذارد.

این وایت پیپر را بخوانید تا بدانید که Gen Z چگونه قصد دارد تابستان امسال و بعد از آن خرید کند—شامل بینش هایی از آخرین مطالعه LTK Gen Z Shopper.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

  • عادات خرید Gen Z، با روندهای آینده تابستان 2023
  • بررسی اقتصادی
  • بینش در مورد رفتار پیوند ژنرال Z

الان بخوانمنبع

Gen Z یک گروه قدرتمند و منحصر به فرد از مصرف کنندگان است که قدرت خرید آنها در حال افزایش است. برای برندها، درک رفتار خرید و قدرت خرج کردن آنها کلید موفقیت است.

طبق مطالعه 2023 Gen Z خریداران LTK، Gen Z هنگام تصمیم گیری خرید به سازندگان بیشتر از تبلیغات رسانه های اجتماعی و افراد مشهور اعتماد دارد.