بینش برای ارتباط با Gen Z از طریق بازاریابی سازنده

این وایت پیپر را بخوانید تا بدانید که Gen Z چگونه قصد دارد تابستان امسال و بعد از آن خرید کند—شامل بینش هایی از آخرین مطالعه LTK Gen Z Shopper.

در این وایت پیپر جدید، LTK Insights یافته های این مطالعه را با توصیه های مهم برای توسعه یک استراتژی بازاریابی موثر به اشتراک می گذارد.

طبق مطالعه 2023 Gen Z خریداران LTK، Gen Z هنگام تصمیم گیری خرید به سازندگان بیشتر از تبلیغات رسانه های اجتماعی و افراد مشهور اعتماد دارد.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

  • عادات خرید Gen Z، با روندهای آینده تابستان 2023
  • بررسی اقتصادی
  • بینش در مورد رفتار پیوند ژنرال Z

الان بخوانمنبع

Gen Z یک گروه قدرتمند و منحصر به فرد از مصرف کنندگان است که قدرت خرید آنها در حال افزایش است. برای برندها، درک رفتار خرید و قدرت خرج کردن آنها کلید موفقیت است.