چرا Adobe Workfront همچنان پیشرو در بازار است

سریعترین راه حل در حال رشد برای مدیریت کار در سطح سازمانی

خواندن Forrester Wave™: ابزارهای مدیریت کار مشترک، Q4 2022 برای نگاهی عمیق به مهمترین فروشندگان در بازار CWM، از جمله Adobe Workfront، گزارش دهید و ارزشی را که این گزارش برای رهبران کسب و کار و فناوری در سراسر جهان به ارمغان می آورد و اینکه چرا آنها بر آن تکیه می کنند را کشف کنید.

حالا بخوانمنبع