6 راه برای بازاریابی برای دانش آموزان غیر سنتی در سال 2023

با این شش استراتژی، برنامه های خود را به طور مؤثر برای دانش آموزان غیرسنتی تبلیغ کنید، از جمله ایجاد شخصیت، تنظیم پیام های خود با نیازهای آنها، تأکید بر انعطاف پذیری و تمرکز بر نتایج.

دانلودمنبع

از این استراتژی های بازاریابی ثبت نام برای دستیابی موفقیت آمیز به دانش آموزان غیر سنتی و ترویج برنامه های خود استفاده کنید.