معیارهایی را که بیشترین تفاوت را ایجاد می کنند اندازه گیری کنید

اگر به درستی انجام شود، معیارها و تجزیه و تحلیل ها می توانند اعتماد را تقویت کنند، بودجه ایجاد کنند و تأثیر تجاری را برای تیم های بازاریابی افزایش دهند.

برگه اطلاعات ما، معیارهایی که تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند، بخوانید و نکات مفیدی را برای اندازه‌گیری – و اثبات – ارزش محتوا و کمپین‌های بازاریابی خود بیاموزید.

الان بخوانمنبع

اما طبق گفته Forrester، 77 درصد از تصمیم گیرندگان B2B جهانی می گویند که استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل برای هدایت تصمیمات یکی از نقاط ضعف اصلی آنهاست.